Obchodní podmínky

Půjčovní řád

Sun sport, s.r.o., Kšírova 32, 619 00 Brno, IČ: 26219689, tel.: 541248595, mob.: 734202223, info [at] sunsport [dot] cz


Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně druhé. Smluvní vtah ve věci zapůjčení sportovního vybavení vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Pro uzavření smlouvy je nutné, aby nájemce:

  • byl starší 18 let,
  • předložil platný průkaz jeho totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
  • složil jistinu ve výši stanovené půjčovnou dle hodnoty půjčovaného materiálu.

1. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je materiál určen a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny pronajímatele.

2. Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně ohlásit pronajimateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobu, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

4. Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčený materiál delší dobu než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem).

5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby
nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.

6. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.

7. V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou a to buď ve výši opravy nebo ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu. Náklady spojené s opravou budou hrazeny ze složené jistiny při vrácení materiálu, pokud je lze ihned stanovit, nebo zálohově.

8. V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení/ztrátu ohlasí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajimateli předloží protokol o ohlášení krádeže.

9. Cena zapůjčeného materiálu je dána Ceníkem půjčovny firmy Sun sport, s.r.o. platným k datu podpisu této smlouvy, který naleznete na našich webových stránkách. Úhrada nájemného, pokud nebylo zaplaceno s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.

10. Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat jistinu podle množství a druhu půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálu a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušen tento Půjčovní řád.

11. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.

12. Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stejném (nebo lepším :) stavu, než v jakém bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno:

  • 100,- Kč za každé špinavé nebo nevysušené vybavení,
  • cena opravy v případě poškození materiálu,
  • plná cena zapůjčeného vybavení, pokud bude materiál ztracen, zcizen nebo úplně znehodnocen.

V případě porušení tohoto Půjčovního řádu ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení.
Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o zapůjčení sportovního vybavení.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ NAFUKOVACÍCH LODÍ:

1. Nafukovací lodě je nutné chránit před nadměrným přehřátímna slunci a to snižováním tlaku ve všech komorách (upouštěním vzduchu nebo pravidelným omýváním vodou).

2. Lodě se nesmí zbytečně tahat po souši, mělčině, při přenášení splavu atp., aby nedošlo k jejich nadměrnému opotřebení.

3. V případě propíchnutí lodě zajistit, aby se do poškozené části nedostalo větší množství vody. Při vracení vybavení má nájemce povinnost tuto skutečnost nahlásit pronajímateli.

4. Nafukovací lodě je nutné vrátit čisté a vysušené.